Pogosta vprašanja

Varstvo osebnih podatkov

 • Izjava o varstvu osebnih podatkov

  Loterija Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: Loterija) spoštuje vašo zasebnost in se kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje, da bo vaše osebne podatke skrbno varovala in obdelovala v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) o 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov« ter vsakokrat veljavnim  Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  V nadaljevanju je pojasnjeno, kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo v Loteriji, namen in pravna podlaga za njihovo obdelavo, uporabniki osebnih podatkov, ter obdobje hrambe.
  Prav tako so spodaj navedene informacije o upravljavcu osebnih podatkov, kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri Loteriji ter vse ostale informacije o vaših pravicah, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov. 

 • 1. Informacije o upravljavcu osebnih podatkov

  Naziv upravljavca

  LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.

  Davčna številka

  24224308

  Matična številka

  5022053000

  Sedež

  Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana

  Predsednica uprave

  Romana Dernovšek

  Član uprave

  Peter Razpotnik

  Spletni naslov

  https://www.loterija.si/ https://www.eloterija.si/

  Telefon

  01 24 26 100

  Naslov elektronske pošte

  info@loterija.si

 • 2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

  Vprašanja v zvezi z obdelavo in varstvom vaših osebnih podatkov lahko posredujete pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov pri Loteriji po pošti na naslov: Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana (s pripisom: »varstvo osebnih podatkov«) ali na naslov elektronske pošte: osebni.podatki@loterija.si.

 • 3. Nameni, pravne podlage ter obdobje hrambe

  Obisk spletne strani

  Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani Loterije se na spletnem strežniku samodejno shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet namreč deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska (datum in ura) in podobno. Predmetni osebni podatki se torej pri obisku spletne strani prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spleta.

  Zakaj: Ti podatki se obdelujejo zaradi zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, saj se s tem omogoči zaznavanje in preprečevanje kakršnihkoli nepooblaščenih dostopov, ki bi lahko ogrozili dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter s tem povezanih storitev, ki so  dostopne prek teh omrežij.

  Pravna podlaga: Takšna obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Loterija. 

  Koliko časa: Podatki se hranijo štiri mesece od obiska spletne strani.

  Odprtje igralnega računa

  Kaj: Podatki, ki jih posredujete v postopku registracije pri odprtju igralnega računa na spletni strani www.eloterija.si ter podatki, ki nastajajo ob sodelovanju v igrah na srečo. Nabor podatkov, ki jih je potrebno posredovati ob registraciji, je določen v Pravilih igralnega računa. Tekom sodelovanja v igrah na srečo, tj. po uspešno opravljeni registraciji, pa Loterija zbira oz. obdeluje osebne podatke, ki nastajajo ob vašem sodelovanju v spletnih igrah (podatki o prometu, višina in pogostost vplačil in izplačil, logi vpogledov v igralni račun ipd.).

  Zakaj: Loterija podatke, posredovane ob registraciji, potrebuje za zakonito prirejanje spletnih iger na srečo. V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) mora namreč Loterija opraviti identifikacijo igralcev, zato brez teh podatkov sodelovanje v spletnih igrah na srečo ni mogoče. Podatke o prometu, višini in pogostosti vplačil in izplačil ipd. pa Loterija obdeluje tudi zato, da lahko izvršuje pogodbene obveznosti v zvezi z igralnim računom (obračun in izplačilo dobitkov, ipd.). V kolikor se predmetni podatki ne zagotovijo (z izjemo tistih, ki so prostovoljni), registracija oz. odprtje igralnega računa ter sodelovanje v igrah na srečo ni mogoče.
  V okviru registracije lahko igralci prostovoljno posredujejo tudi podatek o telefonski številki (za namen lažje komunikacije) in spolu (za namen slovnično pravilnega nagovarjanja).

  Pravna podlaga: ZPPDFT-1 ter izvajanje pogodbenih obveznosti Loterije. Podatki o telefonski številki in spolu se zbirajo na podlagi privolitve , posameznik pa lahko v svojem igralnem računu te podatke kadarkoli izbriše.

  Koliko časa: Podatki se skladno z ZPPDFT-1 hranijo še 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. Podatki o telefonski številki in spolu se hranijo do ukinitve igralnega računa, v kolikor jih posameznik ne izbriše že v času aktiviranega igralnega računa.

  Obvestila o rezultatih žrebanj, na katerih se lahko naročijo neregistrirani uporabniki

  Kaj: Pri naročanju na obveščanje o rezultatih žrebanj Loterija poleg vaše IP številke potrebuje tudi vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec.

  Zakaj: Loterija te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o rezultatih žrebanj za igre, ki jih izberete. Gre torej za pogodbeno obveznost, saj je Loterija v primeru, da se naročite na obvestila, dolžna to tudi izvajati.

  Pravna podlaga: Vaša privolitev ter izvajanje pogodbenih obveznosti. V kolikor teh podatkov ne posredujete, vas Loterija ne bo obveščala o rezultatih žrebanj.

  Koliko časa: Do preklica vaše privolitve oz. odjave od obvestil o rezultatih žrebanj.

  Prevzem obdavčenih dobitkov

  Kaj: Podatki, ki jih je potrebno posredovati ob prevzemu obdavčenega dobitka (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno bivališče, občina stalnega bivališča).

  Zakaj: Loterija te podatke potrebuje za obračun davka v skladu z  Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, saj brez njih obračun zakonsko predpisanega davka ni možen.

  Pravna podlaga: Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.

  Koliko časa: Podatki se v skladu z Zakonom o računovodstvu ter ZPPDFT-1 hranijo največ 10 let.

  Reklamacije udeležencev v igri

  Kaj: Podatki, ki so posredovani na obrazcu za reklamacijo udeleženca v igri in vključujejo ime, priimek, ulico, hišno številko, poštno številko in kraj, naslov elektronske pošte ter telefonsko številko.

  Zakaj: Loterija podatke obdeluje za obravnavo reklamacijskega zahtevka. Brez posredovanja predmetnih podatkov obravnava reklamacijskega zahtevka ni mogoča, saj Loterija te podatke potrebuje za obveščanje o reklamaciji (npr. pisni poziv za posredovanje originala reklamiranega potrdila oz. srečke ter št. TRR v primeru uspešne reklamacije). Telefonsko številko Loterija uporablja izključno za namene lažjega komuniciranja in obveščanja o poteku reklamacijskega postopka.

  Pravna podlaga: Vaša privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen obravnave reklamacijskega zahtevka ter izvajanje pogodbenih obveznosti Loterije (v tem primeru obravnava reklamacijskega zahtevka na podlagi vaše zahteve).

  Koliko časa: Posredovani podatki za namene reševanja reklamacijskih zahtevkov se hranijo še 5 let po zaključku reklamacije.

  Prepoved udeležbe pri igrah na srečo - samoprepoved

  Kaj: Podatki, ki so posredovani na izjavi, s katero zahtevate samoprepoved in vključujejo osebno ime, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, vrsta in številka osebnega dokumenta, datum začetka ter končanja samoprepovedi.

  Zakaj: Loterija podatke obdeluje za izvrševanje pravic in obveznosti v skladu z Zakonom o igrah na srečo (ZIS) za namene preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo.

  Pravna podlaga: ZIS.

  Koliko časa: Posredovani podatki se v skladu z ZIS hranijo še eno leto po datumu končanja samoprepovedi.

  Prijava na e-novice

  Kaj: naslov elektronske pošte, ki ga vnesete, v kolikor se želite prijaviti na izbrane kategorije e-novic Loterije.

  Zakaj: Loterija te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novicah, na katere ste se prijavili. Gre torej za pogodbeno obveznost, saj je Loterija v primeru, da se naročite na izbrane e-novice, dolžna to tudi izvajati.

  Pravna podlaga: Vaša privolitev ter izvajanje pogodbenih obveznosti Loterije.

  Koliko časa: Do preklica vaše privolitve oz. do odjave od e-novic.

 • 4. Uporabniki oz. kategorije uporabnikov osebnih podatkov

  Skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci, ki v imenu in na račun Loterije v okviru pogodbeno dogovorjenih nalog opravljajo posamezne storitve v zvezi z vzdrževanjem spletne strani ter na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (npr. podatki, posredovani v izjavi o samoprepovedi se v skladu z zakonom posredujejo nadzornemu organu).

 • 5. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

  Loterija osebnih podatkov ne prenaša v tretje države ali mednarodne organizacije.

 • 6. Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

  V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice, ki jih lahko uveljavljate tako, da vaš zahtevek posredujete pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov pri Loteriji po pošti na naslov: Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana (s pripisom: »varstvo osebnih podatkov«) ali na naslov elektronske pošte: osebni.podatki@loterija.si.

  Pravica do preklica privolitve – kadar obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi, lahko privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli brezplačno prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

  Pravica do dostopa – kadarkoli se lahko seznanite z lastnimi osebnimi podatki in zahtevate potrditev, ali vaše osebne podatke obdelujemo ter dostop do teh osebnih podatkov (vključno z vsemi informacijami v zvezi z obdelavo, kot so vrste osebnih podatkov, namen obdelave ipd.). Na podlagi takšne zahteve vam omogočimo vpogled oz. posredujemo brezplačno kopijo teh osebnih podatkov.

  Vsak registrirani igralec lahko kadarkoli dostopa do svojega igralnega računa in v celoti odgovarja za pravilnost in ažurnost vseh podatkov. Igralni račun omogoča igralcu dostop do informacij o celotnem prometu in stanju na igralnem računu, dostop do        ostalih  informacij v povezavi z igralnim računom ter vpogled v vsebino vplačil v igre za preteklih 90 dni. Po preteku tega roka Loterija informacije, povezane z igralnim računom, igralcu posreduje na podlagi zahtevka za izpis prometa, ki je na voljo na    spletnem naslovu Loterije. Igralec v igralnem računu tudi sam ureja naročanje in odjavo od prejemanja obvestil.

  Pravica do popravka – pravica do popravka vam omogoča popravek netočnih ali nepopolnih podatkov, zato lahko kadarkoli zahtevate, da netočne ali neažurne osebne podatke popravimo in/ali dopolnimo (v zvezi s tem lahko predložite dopolnitveno izjavo).

  Pravica do izbrisa – lahko zahtevate, da vaše podatke izbrišemo (npr. v primeru preklica privolitve; če podatki niso več potrebni v namene, za katere so se obdelovali; v primeru nezakonite obdelave).

  Pravica do omejitve obdelave – v določenih primerih lahko zahtevate, da obdelavo vaših osebnih podatkov omejimo (npr. v primeru oporekanja točnosti osebnih podatkov za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov).

  Pravica do prenosljivosti podatkov – podatke, ki vam jih v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki posredujemo na podlagi vaše zahteve, lahko brez kakršnihkoli ovir posredujete drugemu upravljavcu.

  Pravica do ugovora – kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo za namene neposrednega trženja – v primeru ugovora se vaši osebni podatki ne bodo več obdelovali v te namene.

  Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – v kolikor menite, da so kršene vaše pravice z zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko pri Informacijskemu pooblaščencu vložite pritožbo – njegovi kontaktni podatki so na voljo na tej spletni strani: https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/osebna-izkaznica/.

  Vaša zahteva se bo obravnavala v skladu z veljavnimi predpisi.

 • 7. Varnost zbranih podatkov

  Loterija varuje zbrane osebne podatke skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Na podlagi teh predpisov smo sprejeli interne predpise in poleg tega v svoje poslovanje uvedli najvišji standard kakovosti upravljanja in varovanja informacij. V ta namen smo pridobili tudi mednarodne certifikate ISO 27001 in ISO 9001 ter certifikat Svetovnega loterijskega združenja WLA SCS, ki na mednarodni ravni posebej ureja varovanje informacij na področju dejavnosti loterij.

 • 8. Varnost finančnih transakcij

  Varnost finančnih transakcij je zagotovljena tako, da igralci vse finančne transakcije vplačil izvajajo prek svoje poslovne banke ali procesnega centra za vplačila s plačilnimi karticami. Vsa izplačila igralcem potekajo na transakcijske račune igralcev, ki jih posredujejo sami.

 • 9. Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov

  Loterija si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

  Izjava je bila zadnjič posodobljena 16. 09. 2019.